Nitroglicerino hipertenzija, Nitroglicerinas: nuo to, kas padeda, indikacijos ir kontraindikacijos

nitroglicerino hipertenzija

Ap­link vis gir­di­me: in­sul­tas, in­fark­tas, krau­jos­pū­dis.

nitroglicerino hipertenzija

Kaip iš­veng­ti šių su­si­rgi­mų, ko­kią pir­mą­ją pa­gal­bą ga­li­ma su­teik­ti žmo­gui, kal­ba­mės su Bir­žų li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja slau­gai Aud­ro­ne Gai­ga­lie­ne.

Pa­di­dė­ju­siu krau­jo spau­di­mu skun­džia­si daž­nas. Gal šie nitroglicerino hipertenzija nė­ra vi­sai pa­grįs­ti?

Sveikata Išemija, aterosklerozė, miokardo infarktas, hipertenzinės ligos medicinos statistikoje pirmauja. Pastebima, kad jomis serga vis jaunesni žmonės. Nutukimas, cholesterolis, pasyvus gyvenimo būdas, netinkama mityba, stresas, rūkymas ar besaikis alkoholio vartojimas sukelia šias pavojingas ligas.

Nau­jau­sių nitroglicerino hipertenzija duo­me­ni­mis, ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja diag­no­zuo­ja­ma be­veik kas tre­čiam suau­gu­siam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui. Kiek­vie­no žmo­gaus krau­jos­pū­dis ga­li kis­ti na­tū­ra­liai. To­kių svy­ra­vi­mų pa­si­tai­ko ga­na daž­nai.

Nitroglicerinas: nuo to, kas padeda, indikacijos ir kontraindikacijos

Pa­vyz­džiui, krau­jo spau­di­mas ga­li lai­ki­nai pa­di­dė­ti sun­kiai fi­ziš­kai dir­bant ar­ba spor­tuo­jant, su­si­ner­vi­nus ar iš­si­gan­dus. Ta­čiau su­si­jau­di­nus nitroglicerino hipertenzija nuo per di­de­lio fi­zi­nio krū­vio pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis svei­kiems žmo­nėms grei­tai nor­ma­li­zuo­ja­si. Pa­di­dė­jęs ar­te­ri­nis krau­jo spau­di­mas dar ne­bū­ti­nai li­ga, bet vi­sa­da dė­me­sio ver­tas fak­tas. Sa­ko­ma, kad ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja yra pa­vo­jin­ga li­ga?

Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja yra su­dė­tin­ga li­ga, ku­rios at­si­ra­di­mą le­mia daug veiks­nių.

Dažna diagnozė – širdies ligos

Tu­ri reikš­mės am­žius 35—40 m. Kar­dio­lo­gai pa­ste­bi, kad krau­jos­pū­džio pro­ble­mos ypač bū­din­gos ener­gin­giems, veik­liems ir emo­cio­na­liems žmo­nėms.

Ne vel­tui hi­per­ten­zi­ja yra va­di­na­ma sku­ban­čių­jų li­ga. Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja pa­žei­džia smul­kią­sias ir stam­bią­sias krau­ja­gys­les, šir­dį, inks­tus, cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą.

nitroglicerino hipertenzija

Dėl krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mų siau­rė­ja jų spin­dis, ma­žė­ja tamp­ru­mas, pro­gre­suo­ja ate­rosk­le­ro­zė, su­trin­ka or­ga­nų mi­ty­ba ir at­si­ran­da li­gos komp­li­ka­ci­jų. Kuo skun­džia­si pa­cien­tai?

Antroji tema: Skausmas krūtinėje: Kaip atskirti ŪKS nuo kitų priežasčių (antroji dalis)

Li­ga dau­ge­lį me­tų ga­li ne­su­kel­ti jo­kių simp­to­mų. Ne­si­ma­tuo­da­mas krau­jos­pū­džio, pa­cien­tas ga­li ne­ži­no­ti, jog ar­te­ri­nis krau­jos­pū­dis pa­di­dė­jęs.

nitroglicerino hipertenzija

Pra­de­da reikš­tis pa­ste­bi­mi, įvai­raus po­bū­džio ir skir­tin­go in­ten­sy­vu­mo simp­to­mai: gal­vos svai­gi­mas bei skaus­mas daž­niau­siai nitroglicerino hipertenzija pa­kau­šio sri­ty­jespau­džian­tis skaus­mas krū­ti­nė­je, pil­ve, py­ki­ni­mas. Jei sun­kiau fi­ziš­kai pa­dir­bė­jus ima ka­muo­ti du­su­lys bei plak­ti šir­dis, jei ry­tą ke­lian­tis iš lo­vos ne­ti­kė­tai su­svaigs­ta gal­va ar ima mir­gė­ti aky­se — rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti svei­ka­ta ir kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, nes mi­nė­ti simp­to­mai ga­li bū­ti ženk­las, kad ser­ga­te hi­per­ten­zi­ja.

Pas­kir­tus vais­tus bū­ti­na kas­dien var­to­ti. Ne­re­gu­lia­rus vais­tų nuo hi­per­ten­zi­jos var­to­ji­mas daž­nai tik pa­sun­ki­na li­gos ei­gą.

Nitroglicerinas su slėgiu

Kaip pa­dė­ti sau tu­rint aukš­tą krau­jos­pū­dį? Bū­ti­na per­tvar­ky­ti gy­ve­ni­mo bū­dą — dau­giau ju­dė­ti, svei­kai mai­tin­tis, at­si­sa­ky­ti ža­lin­gų įpro­čių.

nitroglicerino hipertenzija

Sten­ki­tės gi­liai kvė­puo­ti, ne­su­lai­ky­ki­te oro krū­ti­nė­je. Ven­ki­te stai­gių tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čių, il­ga­lai­kio stre­so. Su­ma­žin­ki­te iki mi­ni­mu­mo drus­kos var­to­ji­mą, nes drus­ka su­lai­ko or­ga­niz­me van­de­nį, o tai di­di­na krau­jos­pū­dį. Val­gy­ki­te kar­tus per die­ną, sten­ki­tes var­to­ti kuo įvai­res­nį mais­tą, ku­ria­me yra ka­lio džio­vin­ti ab­ri­ko­sai, da­tu­lės, avo­ka­dai, bul­vės, po­mi­do­rai, ra­zi­nos ir t.

Ko­kios daž­niau­sios aukš­to krau­jos­pū­džio pa­sek­mės?

nitroglicerino hipertenzija

Ne­gy­do­ma hi­per­ten­zi­ja ga­li su­kel­ti to­kias li­gas kaip mio­kar­do in­fark­tą, gal­vos sme­ge­nų in­sul­tą, šir­dies ir inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mą, sme­ge­nų veik­los, re­gė­ji­mo su­tri­ki­mus ir kt.

Daž­nai grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą kvie­čia­si li­go­niai, ku­rie sa­vo nuo­žiū­ra nu­trau­kia šei­mos gy­dy­to­jo pa­skir­tų vais­tų nitroglicerino hipertenzija ar­ba var­to­ja ne­re­gu­lia­riai.

No­riu pri­min­ti, kad yra ke­li simp­to­mai, sig­na­li­zuo­jan­tys, kad gre­sia nitroglicerino hipertenzija in­fark­tas. Vie­nas iš jų — stai­ga at­si­ra­dęs vie­nos vei­do pu­sės, ran­kos ar­ba ko­jos nu­tir­pi­mas ar silp­nu­mas. Ant­ras po­žy­mis — stai­ga su­tri­kęs ma­ty­mas vie­na ar­ba abiem aki­mis. Tre­čia­sis — stai­ga su­tri­ku­si kal­ba, kai sun­ku kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti, ką ki­ti sa­ko.

Širdies širdies defektai; Tendencija hipotenzijai. Geriau susilaikyti nuo nitroglicerino vartojimo nėščioms moterims ir maitinančioms motinoms. Jo paskyrimo vaikams ir paaugliams saugumas nebuvo nustatytas, todėl nitroglicerinas paprastai nenaudojamas iki 18 metų.

Ket­vir­ta­sis — stai­ga su­tri­ku­si pu­siaus­vy­ra ar­ba koor­di­na­ci­ja. Žmo­gus ne­ga­li paei­ti, nors iki tol pui­kiai vaikš­čio­jo. Penk­tas po­žy­mis — stai­ga at­si­ra­dęs ne­pa­ke­lia­mas gal­vos skaus­mas, ypač jei­gu tai nitroglicerino hipertenzija pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me. Be­je, mig­re­na taip pat at­si­ran­da stai­ga, ta­čiau jai iš­si­vys­ty­ti rei­kia bent va­lan­dos.

Nitroglicerino hipertenzija in­sul­tą sig­na­li­zuo­jan­tis gal­vos skaus­mas — tar­si bo­ta­go kir­tis į pa­kau­šį — taip stai­giai jis at­si­ran­da.

O štai py­ki­ni­mas nė­ra bū­din­gas in­sul­to po­žy­mis, ypač jei­gu jis pa­si­reiš­kia be ki­tų mi­nė­tų po­žy­mių.

Skubančiųjų liga

Jei at­si­ra­do bent vie­nas iš šių po­žy­mių, pir­miau­sia rei­kė­tų skam­bin­ti grei­ta­jai pa­gal­bai. No­riu pri­min­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos nu­me­rius: Teo — 03, Om­ni­tel —Bi­te — ar­ba bend­ro­sios pa­gal­bos — Ma­ty­da­mi stai­ga su­ne­ga­la­vu­sį, są­mo­nę pa­ra­du­sį žmo­gų, kar­tais grie­bia­mės jį gy­dy­ti pa­tys.

Šis dydis yra dinamiškas, jis ritmiškai auga ir nitroglicerino hipertenzija su kiekvienu širdies susitraukimu. Sistolinis kraujo spaudimas atspindi širdies sustraukimo sukurtą spaudimą, o diastolinis — spaudimą kraujagyslyse, kuomet širdis ilsisi. Kraujospūdis kinta paros bėgyje, priklauso nuo mūsų dienos darbų, mitybos ypatumų, žalingų įpročių, streso ir daugybės kitų faktorių. Taip pat jis didėja mums senstant. Kiekvienas vyresnis nei 35 metų amžiaus žmogus bent 1 kartą per metus turėtų pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą.

Ko ne­rei­kė­tų da­ry­ti? Lauk­da­mi grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, žmo­gų bū­ti­nai pa­gul­dy­ki­me, bū­ki­me ša­lia, ste­bė­ki­me jo būk­lę.

nitroglicerino hipertenzija

Jo­kiu bū­du ne­duo­ki­me vais­tų, ypač jei žmo­gus ne­pa­žįs­ta­mas ir ne­ži­no­me, ko­kius vais­tus jis nuolat var­to­ja. Di­džiau­sia da­ro­ma klai­da — nit­rog­li­ce­ri­no ki­ši­mas žmo­gui. Net ma­ža nit­rog­li­ce­ri­no tab­le­tė la­bai stip­riai vei­kia krau­ja­gys­les ir ga­li stai­giai pa­blo­gin­ti žmo­gaus būk­lę, iki kri­ti­nės ri­bos su­ma­žin­ti krau­jos­pū­dį, su­kel­ti ko­lap­są.

  • Dūrio su hipertenzija širdies
  • Mažas amžius; Žemas kraujospūdis.
  • Arterinė hipertenzija ir širdis
  • Dauguma jų, deja, palieka š Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija m.
  • Потому все мы располагаемся внизу, где специального оборудования для перевода не требуется.
  • Словом, лучше переговорить с Максом, хорошо выспавшись.
  • Арчи приветствует вас, - перевела Элли.
  • Sportuojant kiek padidėja kraujospūdis. Ar galiu profilaktiškai gerti nitrogliceriną?

O to­kių at­ve­jų me­di­kai ži­no ne­ma­žai.

Taip pat perskaitykite